ENG

Meny

Selskapene vi investerer i har stort potensial og kan tilby gode, klimavennlige løsninger i Norge og ute i verden.

Vårt mål

Nysnø investerer i teknologi, løsninger og tjenester som kan bevege Norge raskere i retning av lavutslippsamfunnet samtidig som vi bidrar til globale klimagasskutt.

Vi skal bidra til:

  • Klimagassreduksjon: vi bidrar med kapital til å utvikle og kommersialisere teknologi som reduserer klimagassutslipp.
  • Avkastning: porteføljen skal være lønnsom over tid.
  • Ringvirkninger: vi vil fungere som katalysator for privat investering- og næringsvirksomhet, fremme teknologiutvikling og øke bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraft.

Investeringsstrategi

Vi leter etter selskaper som baner vei mot lavutslippsamfunnet. Basert på det vi vet om dagens klimagassutslipp er det enkelte sektorer som peker seg ut:
• Energiproduksjon
• Transport
• Infrastruktur
• Bygningsmasse
• Industriprosesser
• Matproduksjon

På tvers av disse sektorene er det noen nøkkelteknologier som kan få stor betydning:
• Styring og lagring av energi
• Energieffektivisering og batteriteknologi
• Digitaliserte og integrerte energisystemer
• Karbonfangst, -bruk og -lagring
• Resirkulering og energieffektiv materialteknologi

Vi leter etter de beste selskapene innenfor disse områdene slik at våre investeringer skal få størst mulig avkastning og klimaeffekt.

Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til klimagassutslipp, men vi tar alle elementer av bærekraft på alvor. Vi integrerer selskapsstyring, miljø og sosiale hensyn (ESG) i alle våre analyser. Selskapene vi investerer i og de vi investerer sammen med må ha en bevisst holdning til ESG og følge dette opp i handling.

Les mer om våre vedtekter, investeringskriterier, ESG Policy og skattepolicy

Hva tilbyr Nysnø som eier?

Nysnø er en kommersiell aktør og vår prioritet er å skape langsiktig avkastning på våre investeringer. Langsiktig avkastning krever at selskapene har en bærekraftig forretningsstrategi og at de er en del av løsningen i fremtidens lavutslippsamfunn.

Vi har langsiktig kapital og evner å bli med selskapene i den krevende ekspansjonsfasen der det ofte kreves større investeringer, og det gjenstår en del tid før man kan høste gevinst.

Vi trekker på kompetanse fra både finans, teknologi og eierskapsutøvelse. Som eier har vi en kunnskapsbase som gjør det mulig å forstå selskapenes utfordringer og bidra til løsninger. Nysnø har et bredt nettverk både i privat næringsliv og det offentlige, og kan som eier bidra til å bringe sammen de rette ressurser.

Skape mer sammen

Nysnø investerer gjerne sammen med private aktører på jakt etter lønnsomme, klimavennlige investeringer. Å investere sammen gir økt kunnskapsnivå, ressurstilgang og slagkraft. For selskapene vi investerer i, gir det tilgang til større nettverk og kompetanse. Vi kan investere med både norske og utenlandske investorer.

Nysnø vil også jobbe sammen med offentlige og private aktører for å styrke initiativer for å redusere klimagassutslipp, gjøre det lettere å investere klimavennlig og støtte teknologiutvikling.

Hvorfor Norge?

Norge har helt spesielle konkurransefortrinn vi kan bruke i en grønnere fremtid. Landet har store naturressurser og enkel tilgang til ren kraft. Vi har sterke statsfinanser og en velutviklet finansnæring. Norge har utstrakt teknologisk erfaring fra olje og shipping med tilhørende leverandørindustri.

Befolkningen har høy kompetanse og er entusiastiske brukere av ny teknologi. Norge er et stabilt demokrati med høy grad av tillit og har et godt omdømme som miljønasjon. Dette gir oss et utmerket utgangspunkt til å bidra globalt.

Nysnø vil bidra til et aktivt, robust og bærekraftig norsk næringsliv og finansmarked som tilbyr gode, klimavennlige løsninger og investeringsmuligheter til innbyggerne og ute i verden.