ENG

Meny

Skattepolicy

1. Formål
Formålet med denne policyen er å beskrive hovedprinsippene for Nysnø Klimainvesteringers (Nysnø) skatteadferd. Skattepolicyen skal sikre at Nysnø har en aktsom og ansvarlig tilnærming til skatt i sin virksomhet, og at prinsippene for denne tilnærmingen er offentlig tilgjengelig. Skattepolicyen skal bidra til å fremme det internasjonale arbeidet for å hindre uthuling av ulike lands skattegrunnlag og sikre at inntektene skattlegges der verdiskapingen skjer.

2. Eierskap og ansvar
Administrerende direktør er eier av policyen og øverste ansvarlig for å sikre at policyen etterleves. Skattepolicyen er vedtatt av styret og vurderes årlig.

3. Nysnøs syn på skatt
Nysnø legger til grunn at korrekt skatt skal betales til rett tid i det land der verdiene skapes og i samsvar med lokal skattelovgivning. Nysnø skal til enhver tid se til å være optimalt skattemessig strukturert, men skal avstå fra selv å forestå aggressiv skatteplanlegging eller skattestrukturering.

4. Styring
Administrerende direktør har det overordnede ansvar for skattespørsmål.
Den daglige bokføringen som danner grunnlaget for skatteopplysninger utføres av Permian. Permian er en nordisk fondsadministrator med høy kompetanse på regnskapsføring for investeringsvirksomheter og erfaring med skattespørsmål knytte til fondsstrukturer og investeringsvirksomhet i Norge og andre land.

5. Risikoprofil
Nysnø har lav risikotoleranse knyttet til skatt. Nysnø skal følge gjeldende skattelovgivning i alle land selskapet har økonomiske interesser.
Ved vurdering av investeringer inngår skatt som en del av Nysnø sin risikovurdering og due diligence prosess. Nysnø kan innhente faglig bistand fra skatteeksperter ved behov, både knyttet til egen skattehåndtering og for vurdering av skattespørsmål i mulige investeringsobjekter. Nysnø skal ikke investerer i selskaper eller fond som driver aggressiv skatteplanlegging og skal bruke sin posisjon som investor til å arbeide for ansvarlig skattepraksis.

6. Relasjon til skattemyndigheter
Nysnø skal opptre transparent og ærlig i relasjoner med skattemyndighetene. Nysnø skal besvare henvendelser fra skattemyndigheter profesjonelt og innen rimelig tid. Dersom Nysnø oppdager feil i oversendte opplysninger skal disse rettes og vedkommende myndighet varsles så snart som mulig.

7. Kommunikasjon og åpenhet
Administrerende direktør har ansvar for kommunikasjon med skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter vedrørende skattespørsmål. Nysnø skal opptre åpent med hensyn til skatt og Nysnø sitt årsregnskap og skattepolicy skal være tilgjengelig på selskapets nettside.