ENG

Meny

Nysnø`s styringspyramide

Nysnø er 100 % eid av staten, og eierskapet følges opp av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet v/Næringsministeren utgjør selskapets generalforsamling. Nysnøs vedtekter setter rammene for selskapets virksomhet. 

Nysnø`s selskapsstrategi er forankret i styringspyramiden vist nedenfor.  

Visjon: Et godt globalt klima

Visjon: Hva driver oss?  

Å strekke seg etter visjonen Et godt globalt klima betyr at Nysnø aktivt bidrar til å redusere de globale klimagassutslippene og å nå målene i Paris-avtalen slik at klimaet på jorden gir gode forutsetninger for fortsatt utvikling og velstand for menneskeheten og økosystemene. I et godt globalt klima tas jordens ressurser i bruk og fornyes på en lønnsom, ren og rettferdig måte. 

Hovedmål: 

Nysnø skal gjøre gode investeringer i tidlig fase klimateknologi selskaper som gir høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. 

Samfunnsoppdrag: 

Reduksjon av klimagassutslipp er vårt viktigste samfunnsoppdrag. Nysnø skal bidra til at vekstselskaper lykkes kommersielt gjennom å bidra med risikokapital til selskaper som bidrar til å redusere klimagassutslipp direkte eller indirekte og som samtidig skaper positive ringvirkninger i samfunnet. 

Hovedstrategier: 

Investeringer i vekstselskaper innen klimateknologi er Nysnø sin kjernevirksomhet. All annen virksomhet i selskapet skal bidra til å fremme og synliggjøre selskapets investeringsvirksomhet.  

Verdier: hvordan jobber vi? 

Ansatte i Nysnø utøver selskapets verdier i ord og handlinger gjennom sitt daglige arbeid. Nysnø skal kjennetegnes av: 

  • Teft; Vi skal anvende vår kompetanse på en forretningsmessig måte. Vi skal tenke smart og langt samtidig. Aktivt søke nye muligheter, og gjøre riktige og lønnsomme investeringsvalg. 
  • Driv; Vi skal være en katalysator og pådriver for klimainvesteringer gjennom å arbeide effektivt og målrettet. Vi skal være drivende for å verdiutvikle porteføljen 
  • Omsorg; Vi skal ha omsorg for kloden og for hverandre. Våre handlinger skal støtte oppunder FN sine bærekrafts mål