ENG

Meny

Vedtekter Nysnø Klimainvesteringer

Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS
Vedtatt 19.12.2023 (erstattet vedtekter av 30.1.2023)

§ 1 Firma
Selskapets navn er Nysnø Klimainvesteringer AS.

§ 2 Forretningskommune
Selskapet skal ha forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet
Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.

Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser.

Selskapet skal investere i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 pst., med minimum 51 pst. eid av private på investeringstidspunktet. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 4 Aksjekapitalen
Selskapets aksjekapital er kr 2 946 350 000, fordelt på 267 850 aksjer, hver pålydende kr 11 000.

§ 5 Styret
Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer.
Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 Selskapets signatur
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.

§ 7 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer
Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6‐16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6‐16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6‐16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6‐16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 8 Fastsettelse av øvre grense for årlige driftskostnader
Generalforsamlingen skal fastsette en øvre grense for årlige driftskostnader i prosent av tilført kapital siden oppstart (gjennomsnitt for året). Prosentsatsen skal være på et markedsmessig nivå sammenlignet med forvaltningshonorar i sammenlignbare selskaper som forvalter privat kapital. Kostnader til variabel prestasjonsbasert godtgjørelse til de ansatte kan påløpe i tillegg.

En generalforsamlingsbeslutning i henhold til første ledd gjelder inntil ny beslutning i henhold til første ledd er fattet.

§ 9 Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Stavanger eller Oslo.