ENG

Meny

Vedtekter Nysnø Klimainvesteringer

Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS

Vedtatt 30.04.2021(erstatter vedtekter av 23.06.2020).

§ 1 Firma

Selskapets navn er Nysnø Klimainvesteringer AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.

Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser.

Selskapet skal investere i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 pst., med minimum 51 pst. eid av private på investeringstidspunktet. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er kr 1 320 000 000, fordelt på 120 000 aksjer, hver pålydende

kr 11 000.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.

§ 7 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 8 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
  3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor.
  4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Stavanger eller Oslo.