ENG

Meny

ESG Policy

1. Formål
Formålet med denne policyen er å beskrive Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) sin tilnærming til bærekraftig investering, herunder miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål. Betegnelsen Environmental, Social, Governance issues er innarbeidet på norsk for å omtale selskapsstyring, miljø- og sosiale hensyn, og forkortelsen ESG benyttes derfor i denne policyen.

2. Eierskap og ansvar
Administrerende direktør er eier av policyen og øverste ansvarlig for å sikre at policyen etterleves. ESG policyen er forankret i styret.

Investeringsdirektører er ansvarlig for at ESG policyen integreres i alle investeringsanalyser, beslutningsprosesser og i Nysnøs eierskapsutøvelse.

3. Overordnet målsetting
Nysnø skal investere i selskaper som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimagassutslipp. Miljøhensyn har dermed en fremtredende plass i selskapets investeringsprosess. Et selskaps bærekraft er likevel mer sammensatt, og langsiktige, bærekraftige forretningsmodeller er en forutsetning for lønnsomhet.

Videre ser Nysnø en selvstendig verdi i å utvikle et stadig mer bærekraftig næringsliv, og dette er en del av vårt samfunnsoppdrag. Nysnø integrerer derfor både miljø, samfunns og eierskapsvurderinger (ESG) i sin investeringsvirksomhet.

4. Utgangspunkt for Nysnø sitt ESG arbeid
Nysnø sitt ESG arbeid tar utgangspunkt i selskapets kjernevirksomhet:
Lønnsomhet: Nysnø sin portefølje skal være lønnsom over tid.
Klimagassreduksjon: Nysnø sine investeringer gjør det mulig å utvikle og kommersialisere teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Dette er selskapets samfunnsoppdrag.
Verdiskapning: Nysnø fungerer som katalysator for privat investering- og næringsvirksomhet, fremmer teknologiutvikling og øker bevisstheten om klimagassutslipp og bærekraft.
Langsiktighet: Nysnø har tålmodig kapital med lang investeringshorisont, og den økonomiske, miljømessige og sosiale lønnsomheten måles langsiktig. Fremtidens virksomheter må være bærekraftige.

5. PRI forpliktelser
Nysnø har signert PRI og forpliktet seg til å:
1. Innarbeide ESG-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
2. Være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i eierskapsutøvelse.
3. Arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper Nysnø er investert i.
4. Fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.
5. Samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
6. Rapportere om sine aktiviteter og implementering av prinsippene.

6. Hvordan integrerer Nysnø ESG i sin investeringsvirksomhet?
Nysnø integrerer hensynet til miljø-, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i alle våre investeringsanalyser, beslutningsprosesser og aktive eierskapsutøvelse.

6.1. Investeringsbeslutning
Nysnø investerer i aksjer og obligasjoner fra unoterte utstedere og i fondsandeler. ESG integreres i investeringsbeslutningen i alle aktivaklasser, men informasjonstilgangen og analysen varierer ut fra type investering. En evaluering av reduksjon av klimagassutslipp vil være sentral i alle Nysnø sine investeringsbeslutninger, men øvrige ESG hensyn skal også vektlegges.

6.2. Enkeltinvesteringer – aksjer og obligasjoner
Ved investering i aksjer og obligasjoner fra unoterte utstedere er det lite offentlig tilgjengelig og standardisert informasjon om selskapets ESG-stilling. ESG vurderinger må derfor inngå i analysen av det enkelte selskapet.

Nysnø sitt investeringsmandat omfatter selskaper av ulik modenhet og dermed med ulik kapasitet og forventninger til rapporteringssystemer. Nysnø skal gjøre seg kjent med selskapets ESG stilling, både faktisk og planlagt, under due diligence prosessen, inkludert selskapets bevissthet om og holdninger til ESG.

Nysnø vil primært søke å fremme ESG hensyn gjennom sitt eierskap, men grove brudd på ESG-retningslinjer kan få konsekvenser for Nysnø sitt eierskap dersom selskapet ikke viser vilje eller evne til å operere i tråd med Nysnø sine kommuniserte ESG forventninger.

Nysnø forventer at selskapene som et minimum:
• Støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
• Kontrollerer at selskapet ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
• Holder organisasjonsfriheten i hevd og sikrer at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
• Sikrer at alle former for tvangsarbeid avskaffes
• Sikrer at barnearbeid reelt avskaffes
• Sikrer at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
• Støtter en «føre var»-tilnærming til miljøutfordringer
• Tar initiativ til å fremme økt miljøansvar
• Oppmuntrer til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
• Bekjemper enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

6.3. Fondsinvesteringer
Ved investering i fond (både PE-, venture- og verdipapirfond) tar Nysnø inn ESG vurderinger i evaluering av både fondsforvalter og fond. Nysnø skal supplere offentlig tilgjengelige vurderinger og rankinger med en selvstendig vurdering av forvalterens og fondets ESG-arbeid, både faktisk og planlagt. Nysnø investerer utelukkende i fond der forvalter har tilsluttet seg PRI eller tilsvarende anerkjent ESG rammeverk, eller implementert tilsvarende tilfredsstillende internt ESG rammeverk.

6.4. Eierskapsutøvelse
Nysnø søker gjennom sitt eierskap å sikre økonomisk, sosial- og miljøavkastning. Nysnø er en langsiktig eier og skal bruke sin innflytelse til stadig forbedring av selskapenes arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, herunder rapportering. Nysnø skal i dialog med selskapene sette fokus på håndtering av vesentlige risikoer og muligheter knyttet til miljø- og samfunnspåvirkning.

I tillegg vil Nysnø engasjere seg gjennom overvåking av selskapenes utvikling, dialog med ledelsen og, der det er hensiktsmessig, ved å utøve innflytelse på strategi, resultater, risiko, kompensasjon og selskapsstyring.

Nysnø kan opptre i gruppe sammen med andre eiere der vi har sammenfallende interesser. Nysnø vil også engasjere seg i utøvelse av kreditorrettigheter i tilfeller der Nysnø er obligasjonseier.
Nysnø stemmer på generalforsamling der Nysnø er eier. Ved fondsinvesteringer forventer vi at forvalter stemmer for fondets aksjer.

Nysnø følger den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES ) så langt den passer for unoterte selskaper.

6.5. Medinvestorer
Nysnø forventer ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis fra sine medinvestorer. Medinvestoren forventes å ha egne ESG-prosedyrer og bruke sin eierinnflytelse til å påvirke selskapene i tråd med beste ESG praksis og PRI prinsippene. Medinvestorer oppmuntres aktivt til å signere PRI.

7. Åpenhet
I sin rolle som forvalter av offentlige midler vektlegger Nysnø åpenhet om sin virksomhet og vil offentliggjøre investeringsporteføljen.