ENG

Meny

Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) skal følge allmennaksjeloven §§ 6‐16a ‘Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper’. Styret i Nysnø har utarbeidet retningslinjene nedenfor. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år, første gang i ordinær generalforsamling 31. mai 2022.

1) Prinsipper for godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse i Nysnø skal følge «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel», som ble fastsatt av regjeringen med virkning fra 30.04.2021. Godtgjørelsen skal i all hovedsak omfatte fastlønn, pensjon og personalforsikring samt variabel resultatbasert lønn. Hovedelementet i godtgjørelsesordningen er fastlønn. Maksimalt oppnåelig bonus kan ikke overstige 50 pst. av fastlønn.

Eiers begrunnelse for eierskapet i Nysnø er reduserte klimagassutslipp og eiers mål er høyest mulig avkastning over tid. Godtgjørelsen som omtales i disse retningslinjene skal fremme oppnåelse av selskapets mål og bærekraftig verdiskaping for eierne, herunder at godtgjørelsen skal bidra til selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne gjennom å sammenstille insentivene for de ansatte med eiers mål. Den variable godtgjørelsen fastsettes i tråd med insentivordningen og det er avkastningsmålet som vektlegges tyngst i tråd med eiers overordnede mål. Andre faktorer som fremmer selskapets strategi og langsiktige interesser slik som klimagassreduksjon, samt compliance og omdømme, inngår også i den variable godtgjørelsen.

Fastlønn skal være en godtgjørelse for det ansvar, krav og kompleksitet som er knyttet til stillingen. Ut over fastlønn utgjør godtgjørelsen pensjon og personalforsikring samt naturalytelser (avis, telefon, kurs og annen kompetanseheving) og resultatbasert lønn i henhold til vedtatt insentivstruktur (beskrivelse i punkt 2).

Godtgjørelsesordningen for ledende personer er utformet etter samme prinsipper og inneholder de samme
former for godtgjørelse som for øvrige ansatte i selskapet. Den samlede rammen for regulering av fast godtgjørelse til ledende personer i Nysnø vil normalt være i samsvar med alminnelig lønnsutvikling i samfunnet, og det vil bli sett hen til lønnsoppgjøret for øvrige ansatte i selskapet.

Styremedlemmer mottar et fast styrehonorar som besluttes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet og er ikke resultatavhengig i tråd med anbefalingene satt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse («NUES»).

Målsettingen for godtgjørelse er å tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere. Nysnøs kompensasjonsordninger skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende i forhold til sammenlignbare selskaper. Selskapet ivaretar samtidig moderasjon. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse.

Styret i Nysnø har opprettet et eget kompensasjonsutvalg. Utvalget består av styrets leder samt et medlem av styret. Styret har fastsatt instruks for dette utvalget. Utvalgets hovedoppgaver er:

  • Å forberede saker til styret som gjelder ansettelsesforhold, avlønning og eventuelt sluttvederlag til administrerende direktør og de som rapporterer direkte til administrerende direktør.
  • Å forberede styrets behandling av prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, insentivstruktur, pensjonssystem/-vilkår, ansettelsesavtaler og lignende for ledelsen i Nysnø, samt øvrige forhold tilknyttet kompensasjon som er av særlig betydning for Nysnøs konkurranseposisjon, profil, rekrutteringsevne, omdømme m.v. Administrerende direktør skal drøfte behandling av ledelsens individuelle betingelser med kompensasjonsutvalget.
  • Å drøfte og fremme forslag til styret om retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.
  • Å forberede styrets erklæring/retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til vedtektenes §7, samt behandle annen lovpålagt rapportering.
  • Å gjøre årlig selvevaluering av utvalgets arbeid i forhold til denne instruks, samt evaluere instruksens innhold og rapportere resultatene til styret.

2) Insentivstruktur
I 2020 innførte Nysnø en insentivstruktur som gjelder for alle ansatte som har dette nedfelt i sin arbeidskontrakt, for 2021 gjelder dette alle faste ansatte. Insentivstrukturen er i tråd med «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel».

Insentivordningen skal fremme oppnåelse av selskapets mål og bærekraftig verdiskaping for eierne, herunder at godtgjørelsen skal bidra til selskapets strategi, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne gjennom å sammenstille insentivene for de ansatte med eiers mål. Det er avkastningsmålet som vektlegges tyngst i insentivordningen i tråd med eiers overordnede mål. Andre faktorer som fremmer selskapets strategi og langsiktige interesser slik som klimagassreduksjon, samt compliance og omdømme, inngår også i den variable godtgjørelsen.

Insentivordningen vedtas av styret og forvaltes av kompensasjonsutvalget. Insentivordningen består av en bonuspott som opptjenes dersom Nysnø oppnår mål og resultater fastsatt av styret. Resultatkriteriene knyttes både til selskapets overordnede mål og til målbare forhold som den enkelte kan påvirke ved egen innsats for at resultatavhengig godtgjørelse skal stimulere til ønsket adferd. Bonuspotten fastsettes prosentvis i forhold til fastlønn på bakgrunn av stillingskategori, men overstiger ikke 50 prosent av fastlønn. Det blir heller ikke benyttet opsjoner eller opsjonslignende ordninger.

Målene og vekting av disse fastsettes årlig. Styret kan endre den til enhver tid gjeldende insentivordningen, men vesentlige endringer må godkjennes av generalforsamling. Bonus vedtas av styret i sammenheng med vedtakelse av årsresultatet. Halvparten av bonusen utbetales første år. Den resterende halvparten avsettes på konto og utbetales de to neste årene, med likt beløp hvert år. Det er et vilkår for opptjening av bonus at man er ansatt på utbetalingstidspunktet. Dette innebærer at dersom man fratrer sin stilling underveis i opptjeningsperioden (kalenderåret) eller etter perioden for opptjening av bonus er utløpt, men før beløpet er utbetalt, mister man retten til å få utbetalt denne bonusen. Dette gjelder også andel av bonus for alle foregående år som er avsatt på bonuskonto, men ikke utbetalt. Selskapet vil også kunne kreve tilbakebetaling av resultatbasert godtgjørelse som er tildelt på åpenbart feilaktig grunnlag eller villedende opplysninger.

Strukturen for insentivordningen baserer seg på årlige delmål som foreslås av kompensasjonsutvalget og fastsettes av styret. Kollektive delmål som omhandler avkastning, sysselsetting av kapital i klimagassreduserende teknologier, risikostyring og etterlevelse (compliance) og omdømme inngår i strukturen i tillegg til individuelle delmål. Vektingen av målene er strukturert for å støtte opp under ønsket fremdrift for et investeringselskap i oppbyggingsfase. For hver stillingskategori er det definert en andel av maksimalt oppnåelig bonus og investeringsdirektører og investeringsansvarlige er kraftigst insentivert. For 2022 er det vedtatt mål, indikatorer, vekting og innslagspunkter for insentivordningen som vist i tabellen nedenfor.

3) Godtgjørelse til adm. Direktør
Godtgjørelse til adm. direktør består av fastlønn (hovedelement), variabel godtgjørelse, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering.

Prinsipper for variabel godtgjørelse til adm. direktør gjelder tilsvarende som for alle ansatte i selskapet.

Naturalytelser skal ikke være vesentlige i forhold til fastlønn.

Den totale godtgjørelsen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt, og i sammenliknbare virksomheter spesielt.

4) Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte
Adm. direktør fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styret.

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), variabel godtgjørelse, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser innen ulike funksjoner. Godtgjørelsen skal gjøre selskapet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og derigjennom fremme selskapets verdiskaping. Godtgjørelsen skal ta hensyn til Nysnøs omdømme og ikke være markedsledende, men sikre at selskapet tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring.

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og sammenliknbare virksomheter spesielt.

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i selskapet eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene skal ikke være vesentlige i forhold til den ansattes fastlønn.

5) Pensjons- og forsikringsordninger
Nysnø har inngått en innskuddsbasert pensjonsordning som gjelder for alle ansatte. Det betales inn innskudd basert på den enkeltes lønn. Mellom 1 – 7,1 G betales inn 7 prosent av fastlønn. Fra 7,1 – 12 G betales inn 15 prosent av fastlønnen. For fastlønn over 12 G betales det ikke inn til ordningen. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.