ENG

Meny

Retningslinjer for skatt

1. Formål

Formålet med disse retningslinjene er å beskrive hovedprinsippene for Nysnø Klimainvesteringers (Nysnø) skatteadferd. Retningslinjene skal sikre at Nysnø har en aktsom og ansvarlig tilnærming til skatt i sin virksomhet, og at prinsippene for denne tilnærmingen er offentlig tilgjengelig. Retningslinjene skal bidra til å fremme det internasjonale arbeidet for å hindre uthuling av ulike lands skattegrunnlag og sikre at inntektene skattlegges der verdiskapingen skjer.

 

2. Eierskap og ansvar

Administrerende direktør er eier av retningslinjene og øverste ansvarlig for å sikre at de etterleves. Retningslinjene er vedtatt av styret og vurderes årlig.

 

3. Nysnøs syn på skatt

Nysnø legger til grunn at korrekt skatt skal betales til rett tid i det land der verdiene skapes og i samsvar med lokal skattelovgivning. Nysnø skal søke å strukturere sin virksomhet og investeringer på en fornuftig måte, herunder for eksempel gjennom egne selskaper, fond mv. der dette anses formålstjenlig og er i samsvar med bransjepraksis. Nysnø skal ikke være involvert i aggressiv skatteplanlegging eller aggressiv skattestrukturering. Nysnø har lav risikotoleranse knyttet til skatt, og skal følge gjeldende skattelovgivning. Nysnø skal også der naturlig og mulig gjøre rimelige tiltak for at selskaper, fond mv. hvor Nysnø har eierinteresser følger relevant lovgivning, herunder skattelovgivning.

 

4. Styring

Administrerende direktør har det overordnede ansvar for skattespørsmål.

Den daglige bokføringen som danner grunnlaget for skatteopplysninger utføres av Permian. Permian er en nordisk fondsadministrator med høy kompetanse på regnskapsføring for investeringsvirksomheter og erfaring med skattespørsmål knytte til fondsstrukturer og investeringsvirksomhet i Norge og andre land.

 

5. Risikoprofil

Nysnø har lav risikotoleranse knyttet til skatt. Ved vurdering av investeringer inngår skatt som en del av Nysnø sin risikovurdering og due diligence prosess. Nysnø kan innhente faglig bistand fra skatteeksperter ved behov, både knyttet til egen skattehåndtering og for vurdering av skattespørsmål i mulige investeringsobjekter. Nysnø skal ikke investerer i selskaper eller fond som driver aggressiv skatteplanlegging og skal bruke sin posisjon som investor til å arbeide for ansvarlig skattepraksis.

 

6. Relasjon til skattemyndigheter

Nysnø skal opptre transparent og ærlig i relasjoner med skattemyndighetene. Nysnø skal besvare henvendelser fra skattemyndigheter profesjonelt og innen rimelig tid. Dersom Nysnø oppdager feil i oversendte opplysninger skal disse rettes og vedkommende myndighet varsles så snart som mulig.

 

7. Kommunikasjon og åpenhet

Administrerende direktør har ansvar for kommunikasjon med skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter vedrørende skattespørsmål. Nysnø skal opptre åpent med hensyn til skatt og Nysnø sitt årsregnskap og retningslinjer for skatt skal være tilgjengelig på selskapets nettside.