ENG

Meny

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Nysnø Klimainvesteringer AS 

1 Formål

Nysnø er et statlig eid klimainvesteringsselskap hvor rammene for utøvelse av virksomheten er fastsatt av Nærings- og fikseridepartementet gjennom egne vedtekter vedtatt 30.04.2021.

Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) har en viktig samfunnsoppgave i å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og er betrodd fellesskapets midler for å utføre dette oppdraget. For å sikre at offentligheten, samarbeidspartnere og andre interessenter har den nødvendige tillit til oss er det viktig at vi opptrer troverdig, respektfullt og med høy etisk standard. Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som private investorer.

Formålet med disse etiske retningslinjene er å sikre en god etisk praksis og definere en felles standard for ønsket adferd.

2 Omfang og ansvar

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, herunder ansatte i midlertidige stillinger, i alle sammenhenger, også når man opptrer på vegne av porteføljebedrifter. Retningslinjene gjelder også for tillitsvalgte, styremedlemmer, innleid personale og innleide konsulenter så langt de passer.

I utøvelsen av Nysnøs virksomhet er selskapet avhengig av høy tillit og et respektert omdømme fra porteføljebedrifter, næringslivet, myndigheter og samfunnet forøvrig. Det betinger at ansatte og andre som opptrer på vegne av selskapet har et felles verdigrunnlag og en felles etisk standard og alltid opptrer med integritet og ryddighet. Kolleger og andre som opptrer på vegne av selskapet forutsettes i enhver henseende å opptre lojalt overfor Nysnø som arbeidsgiver.

Disse etiske retningslinjene gjelder alle medarbeidere og tilknyttede ressurser i utførelsen av sitt virke for Nysnø. Alle som er omfattet av de etiske retningslinjene har ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet i disse og følge disse i utførelsen av sitt arbeid. Medarbeidere skal opptre i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder vise åpenhet og innrette seg lojalt i forhold til gjeldende skatteregler. Medarbeidere skal også være bevisst på hvordan deres private atferd kan påvirke omdømmet og tilliten til Nysnø.

Disse retningslinjene angir overordnede prinsipper og dekker ikke alle etiske problemstillinger som kan bli aktuelle. Er du i tvil om hva som er etisk forsvarlig i en konkret situasjon må du reflektere selv og eventuelt søke veiledning hos din leder og/eller hos Nysnø som oppdragsgiver.

3 Grunnleggende forventninger

Som medarbeider i Nysnø, eller som tilknyttet ressurs, skal du:

  • opptre profesjonelt, saklig og redelig
  • avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til Nysnø
  • behandle alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid knyttet til Nysnø med høflighet og respekt
  • være bevisst etiske problemstillinger i virksomheten, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon
  • forvente at samarbeidspartnere og porteføljeselskaper holder en høy etisk standard i sine virksomheter

4 Diskriminering

Nysnø aksepterer ingen form for diskriminering, trakassering eller annen utilbørlig atferd overfor kolleger aller andre du forholder deg til i det relevante oppdraget eller jobben. Nysnøs rekruttering bygger på kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse, og prinsippet om lik lønn for likt arbeid gjelder.

5 Konfidensialitet og uttalelser

Nysnøs medarbeidere, og innleide ressurser, skal behandle sensitiv informasjon aktsomt og lojalt også i de tilfeller det ikke gjelder taushetsplikt. Administrerende direktør uttaler seg til det offentlige på vegne av Nysnø. Administrerende direktør kan også delegere til andre å uttale seg i konkrete saker.

6 Sosiale medier

Ved aktivitet på sosiale medier uttaler man seg som privatperson, men det kan være vanskelig for andre å skille mellom ytringer som privatperson og ytringer på vegne av Nysnø. Personer tilknyttet Nysnø skal være bevisst på hvem offentligheten oppfatter det handles på vegne av og skal unngå uttalelser og bilder som er krenkende eller setter andre i et dårlig lys.

7 Miljø og samfunnsansvar

Nysnø sin kjernevirksomhet er å redusere klimagassutslipp gjennom investeringer i andre virksomheter. Nysnø har et særskilt samfunnsansvar fordi vi forvalter midler på vegne av fellesskapet. I sin virksomhet skal Nysnø:

  • arbeide for en langsiktig, bærekraftig forretningsmodell
  • ivareta sitt sosiale ansvar i forhold til omgivelser, samarbeidspartnere, porteføljeselskaper, medarbeidere og allmennheten.
  • ivareta klimaet og det ytre miljø.
  • forvente at samarbeidspartnere, leverandører og porteføljeselskaper integrerer bærekraft i sin virksomhet.

8 Antikorrupsjonsarbeid og interessekonflikter

Nysnø arbeider aktivt for å sikre at korrupsjon ikke forekommer. Medarbeidere, og tilknyttede ressurser, skal vise skjerpet aktsomhet ved virksomhet og forretningskontakt i land der korrupsjon er utbredt. I vurderingen skal man særlig være oppmerksomme på problemstillinger knyttet til det enkelte land som er avdekket gjennom arbeid fra anerkjente internasjonale aktører, herunder benytte korrupsjonsindeksen utarbeidet av Transparency International1 som et utgangspunkt for sin risikovurdering.

Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær vil være en naturlig del av virksomheten, men skal ikke være av et slikt omfang at det er egnet til å påvirke beslutningsprosesser eller svekke tilliten til medarbeiderens, de innleide ressursers og/eller Nysnøs uavhengighet. Medarbeidere kan kun motta gaver av mindre verdi, p.t NOK 500. Alle gaver utover reklamegjenstander skal registreres. Medarbeidere skal ikke tilby gaver eller bevertning som kan oppfattes som utilbørlige fordeler for mottaker.

Medarbeidere, eller tilknyttede ressurser, skal ikke fatte eller søke å påvirke avgjørelser dersom særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til deres uavhengighet.

Medarbeidere i Nysnø skal avstå fra å investere i selskaper som inngår i Nysnø sin portefølje. Eksisterende investeringer som faller innenfor Nysnø sitt investeringsmandat godkjennes av administrerende direktør og registreres. Nye investeringer i selskaper som faller innenfor Nysnø sitt investeringsmandat skal forhåndsgodkjennes av administrerende direktør og registreres.

Alle styreverv eller betalte oppdrag utenfor Nysnø skal forhåndsgodkjennes av administrerende direktør og registreres.

Styreleder godkjenner administrerende direktørs investeringer og verv.

9 Varsling

Nysnø ønsker en åpen kultur der det er rom for å ta opp bekymringer og reise kritikk. Nysnø har varslingsregler om hvem som skal varsles, hvordan varsling skal skje og hvordan varsling følges opp. Medarbeidere, eller tilknyttede ressurser, som opplever eller observerer kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle. Å varsle om kritikkverdige forhold er et viktig bidrag for forbedring og den som varsler skal være trygg på at han/hun ikke blir utsatt for gjengjeldelse grunnet varslingen.

10 Oppfølging av de etiske retningslinjene

Det forventes at alle medarbeidere, og tilknyttede ressurser, følger de etiske retningslinjene. Medarbeiderne plikter å delta i opplæring og praktisk dilemmatrening i regi av arbeidsgiver. Alle som er omfattet av de etiske retningslinjene har ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet i disse og følge disse i utførelsen av sitt arbeid. Overtredelse av de etiske retningslinjene vil kunne medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed.

11 Øvrige etiske retningslinjer

Nysnø er medlem i Norske Venturekapitalforening (NVCA) og er bundet av foreningens etiske retningslinjer.